Vietnamese – ngôn ngữ tiếng Việt

TRỢ GIÚP BẠN VỚI NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC

CẮT VÀ GIỚI HẠN NGUỒN DO THIẾU NỢ (Disconnection and restriction for debt – Vietnamese

KHÓ KHĂN THANH TOÁN HÓA ĐƠN NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC (Energy and water payment difficulties Vietnamese)

CÁC HÓA ĐƠN ƯỚC TÍNH VÀ ĐỌC ĐƯỢC ĐỒNG HỒ(Estimated bills and meter access Vietnamese)

TRỢ GIÚP BẠN VỚI NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC (ewov basics – Vietnamese)

CÁC HÓA ĐƠN ĐIỆN VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN CAO (High electricity and natural gas bills – Vietnamese)

7 cách để tiet kiệm tien nhờ tiet kiệm năng lượng (7 Tips – Vietnamese)

HÓA ĐƠN TRẢ CHẬM (Backbilling – Vietnamese)

CÁC DANH SÁCH TÍN DỤNG KHÔNG THANH TOÁN VÀ THU NỢ (Credit default listings and debt collection – Vietnamese)